Algemene voorwaarden

Art. 1: Aanvaarding algemene voorwaarden
 

De algemene voorwaarden van  De kracht van Zachththeid zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door Joke Van Hecke en/of De kracht van Zachtheid worden gesloten.
Elke inschrijving op de nieuwsbrief, relaxtips/oefeningen, alsook elke gemaakte reservatie voor een relaxatiesessie, oriëntatiegesprek, individuele herstellende yoga, groepsles, workshop of lezing online of telefonisch door de klant betekent dat de klant kennis genomen heeft van de algemene voorwoorden en hiermee akkoord gaat.
Betwisting van de algemene voorwaarden dient aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren.
De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.dekrachtvanzachtheid.be en/of de offerte.
 

Art. 2: Betalingsvoorwaarden
 

 1. De facturen opgesteld door De kracht van Zachtheid dienen door de klant betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum op rek.nr BE09 7360 5118 6257
  Bij het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden zal de factuur van rechtswege en zonder in gebreke stelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro als schadebeding.
  Tevens behoudt De kracht van Zachtheid zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
  De gerechtskosten als gevolg van de niet-betaling zijn ten koste van de klant.

 2. Indien met de klant schriftelijk is overeengekomen om te betalen in termijnen dient de betaling te zijn voldaan voor de aanvang van de sessie.

 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd zal de factuur altijd per e-mail verstuurd worden.

 4. Betwisting van de factuur dient aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren. 

 5. Elke inschrijving, alsook elke bestelling via mail, website, Messenger, facebook-bericht, … is effectief en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

 6. Bij relaxatie-trajecten (zowel face to face als online) wordt het totale bedrag betaald voor de aanvang van de coaching.
   

Art. 3: Prijzen/producten
 

 1. De prijzen voor relaxatietherapie, oriëntatiegesprek, individuele herstellende yoga, groepslessen en de verkochte producten zijn de prijzen die vermeld staan op de website of op de offerte.

 2. De prijs van de offerte is gebaseerd op de informatie die op het moment van aanvraag beschikbaar is.

 3. Prijsverhogingen van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen.

 4. Alle prijzen vermeld op de website of de offerte zijn inclusief BTW.


Art. 4: Annulering door de klant/niet komen opdagen/te laat komen
 

 1. De sessies relaxatietherapie, oriëntatiegesprek en individuele herstellende yoga dienen geannuleerd te worden ten laatste 24 uur op voorhand, zo niet is de klant het volledige bedrag van de sessie verschuldigd.

 2. Bij het niet komen opdagen voor een groepsles yoga, een workshop, een workshop, cursus of traject is de klant het volledige bedrag verschuldigd zoals vermeld op de website, de offerte, het facebook-evenement of elke schriftelijke mededeling van het bedrag. 

 3. Bij annulering van een workshop, traject (met uitzondering van de workshopreeks "Stress van stress - ontdek hoe stress je in beweging brengt) of cursus met een specifieke begindatum zijn er geen kosten verschuldigd tot 4 weken voor de aanvang van de cursus.  
  Bij annulering tussen de 4 en de 2 weken voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 50 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering tussen de 2 weken en 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 75 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 100 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Als tijdstip van annulering geldt de datum van het aangetekend schrijven aan De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke met de vermelding van het annuleren van de workshop, het traject of de cursus.

 4. Bij annulering van de workshopreeks: Stress van stress- ontdek hoe stress je in beweging brengt ism HorseNature wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. De deelnemer kan wel de gemiste en daaropvolgende sessies inhalen wanneer de volgende workshopreeks wordt georganiseerd. 

 5. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke is niet verantwoordelijk wanneer de klant te laat arriveert op zijn afspraak.  De duur van de afspraak kan nier verlengd worden en het volledige bedraagt dient betaald te worden.

 6. De kracht van Zachtheid is niet aansprakelijk wanneer de klant een traject vroegtijdig wil stopzetten en het volledige afgesproken bedrag blijft verschuldigd.
   

Art. 5:  Annulering door De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke
 

 1. Workshops en cursussen kunnen geannuleerd worden als er onvoldoende inschrijvingen zijn, bij ziekte, familiale omstandigheden, overmacht en indien De kracht van Zachtheid voor de uitvoering van haar product afhankelijk is van derden.   Het bedrag wordt integraal terugbetaald.  De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 2. Individuele sessies kunnen verplaatst worden door De kracht van Zachtheid bij ziekte, familiale omstandigheden en overmacht.  De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 3. De kracht van Zachtheid kan ten alle tijden een klant weigeren 
   

Art. 6: Aansprakelijkheid
 

 1. De relaxatietherapie, oriëntatiegesprek, individueel herstellende yoga, workshops, cursussen en de trajecten zijn onder geen beding een vervanging voor psychologische of medische hulp.

 2. De relaxatietherapie, oriëntatiegesprek, individueel herstellende yoga, workshops, cursussen en de trajecten van De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke helpen jou in jouw persoonlijke groei en het ontwikkelen van meer innerlijke en fysieke rust.

 3. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat na een individuele relaxatiesessie, oriëntatiegesprek, relaxatietraject, workshop of cursus.

 4. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke adviseert bij aanvang van de sessies relaxatietherapie en groeplessen yoga een doktersbezoek om medische klachten uit te sluiten en is niet verantwoordelijk voor de nalatigheid hierin van de klant.

 5. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke geeft enkel oefeningen ter verlagen van het spanningsniveau en geeft advies. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuzes die hij maakt, de handelingen die hij doet en beslissingen die hij neemt tijdens of na een sessies relaxatietherapie/individueel herstellende yoga. 

 6. De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke uitdrukkelijk om elke medische behandeling/diagnose en medicijngebruik schriftelijk te melden en is niet verantwoordelijk indien de klant deze informatie achterhoudt.

 

Art. 7: Privacy
 

De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.  Ga naar privacy-verklaring voor een gedetailleerde uitleg.


Art. 8: Klachten
 

Elke klacht over een dienst van De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke dient schriftelijk te gebeuren tijdens de dienst of binnen de 24u na de dienst.


Art. 9: Betwistingen
 

In geval van betwisting van de facturen en/of de diensten van De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke zijn enkel het vredegerecht Gent of de rechtbank van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  Op al de overeenkomsten van De kracht van Zachtheid/Joke Van Hecke is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

De kracht van Zachtheid

0494/ 65. 01. 21

De kracht van zachtheid.

Kortendam 35

9940 Evergem, België


Openingsuren: 

Maandag tot zaterdag: op afspraak

Zondag: gesloten

©2020 door Joke van Hecke